Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 70 jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) - Khối Công nghệ thông tin

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/06/2024

Giám đốc phát triển sản phẩm tín dụng SME - Mass

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/06/2024

Chuyên viên chính Phân tích cảnh báo sớm và Giám sát hệ thống - Khối Công nghệ thông tin - Khối Công nghệ thông tin

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên cao cấp Tư vấn hỗ trợ Sản phẩm Tài trợ thương mại – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 02/06/2024

Chuyên viên cao cấp/Giám đốc Phát triển Kinh doanh Tài trợ thương mại – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 02/06/2024

Cộng tác viên Trung tâm Tài trợ thương mại (không yêu cầu kinh nghiệm) – Khối Ngân Hàng Doanh Nghiệp

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 02/06/2024

Cộng tác viên thu hồi nợ qua điện thoại

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/06/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Hà Nội)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 25/05/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Đổi mới số chuyên trách – Khối Tín dụng

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 25/05/2024

Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền – Phòng Phòng, Chống Rửa Tiền - Khối Pháp Chế

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 25/05/2024

Cộng tác viên E-Learning - Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/05/2024

Cộng tác viên Kết nối đối tác Ngân hàng số (không yêu cầu kinh nghiệm) – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/05/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp quản trị dữ liệu (Data Governance)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng Doanh nghiệp

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/05/2024

Chuyên viên Giám sát và Thanh kiểm tra Xử lý nợ - Khối Xử lý và Thu hồi nợ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 21/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.